Tuesday, August 2, 2016

NGUYỄN ĐĂNG THẢO

Đăng Thảo & Đàn Tranh 22 Dây
ñæng Thäo (NguyÍn ñæng Thäo) là Giáo sÜ và Nhåc sï, xuất thân từ TrÜ©ng QuÓc Gia Âm Nhåc Sài-Gòn cä hai ngành QuÓc nhåc - ñàn Tranh và Nhåc Tây PhÜÖng - Classical Guitar; (1967-1971), Cº Nhân Giáo Døc (B.Ed. 1991- Toán, IT) và Cao H†c Âm Nhåc (Grd. Dip Mus. 1994) ñåi H†c Adelaide, và Thåc Sï Giáo Døc ñiŒn toán(M.Ed. 2005) ñåi H†c Nam Úc. Sº døng Çàn Guitar, Sáo, Tranh, ñ¶c huyŠn, và Mandolin.
Đăng Thảo & Đàn Sến cải tiến
Ÿ ViŒt Nam,v§i tâm huy‰t bäo tÒn phát tri‹n QuÓc nhåc, anh Çã tích c¿c tham gia Nhóm Dân Ca Dân Nhåc TrÜ©ng TH Pétrus-Kš (1962-1968), ph° bi‰n nhåc truyŠn thÓng và dân ca ViŒt trong gi§I sinh viên, h†c sinh và trong Phong Trào Phát Tri‹n Sinh Hoåt H†c ñÜ©ng. Là Trܪng nhóm Ca Nhåc Bách ViŒt (1978-1982) v§i nh»ng ca nhåc sï tên tu°i đương thời cûa Sài-Gòn, trình diÍn tại Sài Gòn và trên khắp miền ÇÃt nܧc VN. Dåy nhạc ª Phân Khoa Cº Nhân QuÓc Nhåc, ñåi H†c Vån Hånh (1974-1975). Anh cũng là một Kỷ sư Bảo trì Phi cơ (1971-1975).
Dang Thao Ensemble với Ngài Toàn Quyên Lê Văn Hiếu và Cựu CT CĐNVTD/NU - 
Trình diễn tại Quốc Hội Nam Úc
Từ Trái: Lộc Đoàn (CTCĐ), Ros Heston, Đăng Thảo, Emily Biggs, Ngài Lê Văn Hiếu (TQNU)
TØ lúc ÇÎnh cÜ trên nܧc Úc, anh Çã liên tøc hoåt Ƕng tích c¿c Ç‹ bäo tÒn và phát tri‹n quÓc nhåc VN trên quê hương mới, trình bày nét hay ÇËp cûa væn hóa, âm nhåc và ngôn ng» ViŒt ljn C¶ng ÇÒng ViŒt Nam và C¶ng ÇÒng Úc r¶ng l§n. Anh Çã
 • Liên tøc trình diÍn trên toàn nܧc Úc, trong các lÍ h¶i VN và Úc, các chÜÖng trình ca nhåc VN v§i các ca nhåc sï tØ MÏ sang nhÜ Phåm Duy, Julie Quang, Khánh Ly, Hùng CÜ©ng, Hoàng Oanh và NguyÍn ñÙc Quang, các Festival of Arts & Festivals Fringes (Adelaide), National Folk Festivals (Canberra).State Folk Festivals (SA), Maleny & Woodford Festivals (Queesland), Melbourne International Festival, Bellingen Global Carnival (NSW), SA Public Schools’ Music Festivals (SA), Multicultural Carnivals, Take Over, Journeys in Music, Concert of The East, Joy (Adelaide), Global Festival of Vietnamese Traditional Music (Sydney), Tết Festival in Melbourne và Trực Tiếp Truyền Thanh Trên Đài ABC, SBS, và  các lễ hội địa phương.
  Đăng Thảo & Bách Việt tại phòng trà Quốc Tế - Việt Nam
  Đình Văn, Trần Bộ, Ngọc Yến, Đăng Thảo
 • Trình diễn trong các nhà hát l§n nhÜ Adelaide Festival Theatre, Sydney Opera House, Adelaide Town Hall, Elder Hall (Nhạc Viện Elder Đại Học Adelaide), Scott Theatre, La Trobe Theatre (Melbourne), Thebarton Town Hall, Norwood Concert Hall, Woodville Town Hall, St Peters Cathedral, St Francis Cathedral (Adelaide), nh»ng Çiå Çi‹m ca nhåc ÇÎa phÜÖng và các chÜÖng trình Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu và  lÍ låc cûa các h¶i Çoàn.
  Đang Thảo & Bamboo Ochre tại SA State Folk Festival (Victor Habor)
  Từ Trái: Kadri Auvaart, David Barker, Gerrd Menzle, Đăng Thảo
 • Lưu diễn nước ngoài trong chương trình Festival of Arts tại Singapore và lưu diễn trên toàn Mã Lai.
 • Trình diÍn và được phÕng vÃn nhiŠu lÀn trên ñài phát thanh QuÓc Gia ABC, ñài phát thanh và truyŠn hình SBS, 5UV, Radio Adelaide và 5EB/FM.
  Đăng Thảo & Dya Singh lưu diễn ở Mã Lai
 • Sáng tác, biên Çåo nhåc, thu âm và trình diÍn cho phim truyŒn ‘Saigon Doctor’ (SBS); kÎch ‘Life With Past Images’ (Centre for Perfromong Arts); kÎch truyŠn thanh ‘Lotus War’ (ABC); The Primary Schools’ Music Festival (Adelaide Festival Theatre);  phim ‘The Art of Place - Hanoi Brisbane Art Exchange’ (ABC & Griffin University); v nhåc kÎch ‘The Boy and the Bamboo Flute’ (Patch Theatre) đã trình diễn thành công trên khắp nước Úc suốt 9 năm liên tiếp, kể cả hai tuần tại Sydney Opera House và lưu diễn ở New Zealand, America, Canada, Japan, Korea và Singapore; nhåc kÎch ‘Thi‰u Phø Nam XÜÖng’ (Giao Chỉ - Melbourne); các vª kÎch ‘Meat Party’ và ‘Wild Rice’ (Junction Theatre).
  Trình diễn ở Festival of Arts - Singapore
  Từ Trái: Cicilia Kemenzys, Đăng Thảo, Keith Preston, Dya Singh, Charan Singh & Chorus
 • Thành lÆp và là trܪng các ban nhåc Bách ViŒt, Mandoline Ensemble, Bamboo Ochre - World Music, ñæng thäo Emsemble, VŠ NguÒn, ñæng Thäo & Gerard Menzle, ñæng Thäo & Ros Hewton, Hoa Đăng (Sydney). Là thành viên cûa các ban nhåc Multicultural Band, Dya Singh.
  Đăng Thảo & Phan Van Hưng - Perth, Tây Úc
 • Thuy‰t trình và dÅn chÙng vŠ âm nhåc và væn hoá ViŒt Nam tåi các trÜ©ng ñåi H†c, Trung và Ti‹u h†c, Các ñåi h¶i Væn hoá, Giáo Duc và NghŒ thuÆt và cho H¶i Chuyên Gia ViŒt Nam.
 • Thuyết trình và điều hợp buổi hội thảo “Sử Dụng Âm Nhạc Trong Việc Dạy Ngôn Ngữ” - Linking Latitudes International Education Conference năm 2005.
  Đăng Thảo & Ros Hewton - Hôi Chợ Tết Adelaide - CĐNVTD/NU
 • Dạy âm nhạc VN tại Nhạc Viện Elder, Đại Học Adelaide.
 • Là Giám Đốc Centre for Studies of Vietnamese Traditional Music – Australia
Anh đã soạn các bài nhåc truyền thống Việt, nhạc thời trang ViŒt và quÓc t‰ cho độc tấu đàn tranh, đàn độc huyền, classical guitar và mandolin; trình tấu và ph° bi‰n nhạc truyền thống Việt, nhạc thời trang cũng như nhạc tây phương trên mạng Internet qua:
Nhóm Nhạc Về Nguồn với các nhạc sinh của GS Nguyễn Đăng Thảo
Mở lớp nhạc Về Nguồn dạy ñàn tranh, ñ¶c HuyŠn, Sáo, Guitar - Classical & Modern, Mandolin, Nhåc lš, Sáng tác, Hoà âm, LuyŒn gi†ng nhằm mục đích tạo sinh hoạt âm nhạc sinh động cho giới trẻ và truyền trao nhạc truyền thống lại cho thế hệ kế tiếp.

Trong tÜÖng lai vÅn ti‰p tøc công viŒc bäo tÒn, phát tri‹n ph° bi‰n nhåc ViŒt Nam ljn cộng đồng VN hải ngoại, đặc biệt là giới trẻ người Việt cũng như trình bày và dạy văn hoá âm nhạc Việt trong cộng đồng Úc đa văn hóa. Sẽ cố gắng tổ chức chương trình hát cho nhau nghe, những chương trình thơ nhạc và văn hoá nghệ thật để quý thức giả và anh chị em yêu thích ca hát, văn hóa, âm nhạc nghệ thuật đến với nhau chia sẻ, thưởng thức nét hay đẹp của văn hoá nghệ thật Việt, để làm giàu cho kho tàng văn hóa nghệ thuật Việt, tạo niềm hứng khởi cho nhau, nâng đở nhau để cùng nhau nối tiếp những tinh hoa ngàn đời do tiền nhân truyền lại, tiếp tục phát triển, sáng tạo cho các thế hệ nối tiếp trong tương lai, để âm nhạc, văn hóa và nghệ thuật Việt khoe màu tươi thắm trong vườn hoa đa văn hoá trên quê hương thứ hai này.
Nhóm Về Nguồn với các nhạc sinh của GS Nguyễn Đăng Thảo
Từ trái: Thanh Hương, Đăng Hiếu, Đăng Thảo, Thiều Hoa, Antoine Võ, Mai Thanh Phong, Nguyễn Quốc Nam
Đã xuất bản:
 • CD Zither Nostalgie (Dang-Thao:Music&Culture, 2001)
 • CD Journeys in Music (Dang-Thao:Music&Culture, 2012)
 • Tiếng Hát Quê Hương  ( CD Kiep Mai, 1999)
 • Mưa Bay (Cassette Tape, Thanh Thuy 14, USA)
 • Mystical Traveller  (CD, Dya Singh, 1994)
 • "Live" At Club Aman, Kuala Lumpur  (Cassette tape, Dya Singh, 1995)
 • ‘Festivals’ in Festival of Music 2001 (Department of Education Training and Employment, 2001)
 • The Dan Tranh: Self Teaching Method, (Ve Nguon, 1998)
 • Musical Instruments of Vietnam - A Selected Chordophone: The Dan Tranh  (Bamboo Ochre, 1998)
 • The Notational Systems Used in Vietnamese Music  (Bamboo Ochre, 1998)
 • "The Tale of Betel Nuts" in Ants to Elephants: A South Australian Collection of Multicultural Folk Tales  (State Library of SA, 1995)
 • Các bài viết về Âm nhạc Truyền thống Việt cho các tờ báo tiếng Việt như Dân Việt (NSW), Nam Úc Tuần Báo (SA), các Đặc San và các bài thuyết trình đăng trong Đặc san Vietnamese Professionals' Society.
 • ‘The Song of Starling’(Lý Con Sáo), ‘Rice Drum’ (Trống Cơm) and ‘Happy’ (Vui Là Vui) in Festival of Music (Department of Education and Children Services, 1993)
"Xuân Này Con Không Về: - ĐÀN TRANH


"Dạ Cổ Hoài Lang" - ĐỘC HUYỀN - Đăng Thảo Ensemble


"Lưu Thủy Hành Vân" - ĐÀN TRANH


"Hòn Vọng Phu" - ĐÀN TRANH


"Cát Bụi" - GUITAR CỔ ĐIỂN

No comments:

Post a Comment